อากาศเช้าวันที่ 3/4/65

อากาศเช้าวันที่ 3/4/65

5
2
4
3
อากาศเช้าวันที่ 3/4/65
6
7
8
5 2 4 3 อากาศเช้าวันที่ 3/4/65 6 7 8