ช่วยลงในสื่อโฆษณาทุกช่องทางด้วยครับ
ข้อความ”คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง กรุณาถ่ายทอดธรรมะว่าด้วยหลักอริยสัจ4 อายตนะภายใน-ภายนอก และขันธุ์5 แก่พนักงานบุหงาส่าหรีรีสอร์ทระหว่าง19.45-21.45น.วันที่26/10/66 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4 พนักงานทุกคนจะนำหลักธรรมที่ได้รับนี้ไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังต่อไป และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ.โอกาสนี้ครับ”
หมายเหตุ:คณะฯได้พักผ่อนที่รีสอร์ท1คืน และมีการถ่ายภาพอิริยาบถต่างๆของอาจารย์กับคณะ(บางส่วน)และบรรยากาศ เป็นที่ระลึกเช่นทุกครั้งครับ

คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง

temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701533481_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701703324_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701735720_0
คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701515147_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701776189_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701929054_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702070668_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701946189_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702024210_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701979522_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702139001_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702055929_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702123533_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702040199_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846716432804_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846716391085
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702208272_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702192647_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702086501_0
temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701533481_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701703324_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701735720_0 คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701515147_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701776189_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701929054_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702070668_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701946189_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702024210_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846701979522_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702139001_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702055929_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702123533_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702040199_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846716432804_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846716391085 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702208272_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702192647_0 temp_oa1e1fa82f9bc53a1485c1073a3b8e7bd_4942481342486619226_9846702086501_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *